Specifiek wedstrijdreglement voor het Grote Zeppe & Zikki verkeersonderzoek deel II

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door Zeppe & Zikki – MEDIALAAN nv, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Het Grote Zeppe & Zikki verkeersonderzoek deel II”

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben de specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Periode

De wedstrijd start op 1 januari 2015 01:00 uur en eindigt op 25 januari 2015 om middernacht.  

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Per deelnemer kan maximum per e-mailadres één prijs gewonnen worden.

4. De prijzen

Er worden 30 waardebonnen toegekend met een waarde van elk € 400 voor een vakantie te boeken bij Center Parcs. Indien de waarde van de gekozen vakantie hoger is dan deze vermeld op de waardebon dient het surplus door de winnaar zelf gedragen te worden. De waardebon is niet geldig voor boekingen tijdens het hoogseizoen en tijdens de schoolvakanties in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, niet bruikbaar voor last minute boekingen en enkel geldig voor de vakantieparken in België, Nederland en Duitsland.

De 30 deelnemers die het deelnemingsformulier hebben ingevuld en de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst benaderden winnen een waardebon voor een vakantie te boeken bij Center Parcs. In geval van een ex aequo wordt als winnaar aangeduid diegene die de het snelst heeft geantwoord.

De 200 volgende winnaars winnen een duoticket voor de bioscoop. Hierbij gelden de voorwaarden van Kinepolis.  Indien de geldigheid van het ticket verstreken is, wordt er geen nieuw ticket of compensatie voorzien.  

De 250 daarop volgende winnaars winnen een troostprijs uit het Zeppe & Zikki productgamma.

De (verkoops)voorwaarden van Center Parcs zijn van toepassing. Ingeval de waardebon een vervaldatum vermeldt en deze is verstreken op het ogenblik dat de winnaar zijn prijs opvraagt, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of een andere vergoeding.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb e-bay) of ingeruild worden voor een som geld. 

De winnaars staan zelf in voor eventuele bijkomende taksen, het eventueel noodzakelijke internationaal paspoort, verzekering, benodigde visa en/of inentingen.

Zolang de voorraad strekt zal aan de deelnemers die niet als winnaar worden aangeduid een troostprijs worden uitgereikt.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

De actie wordt aangekondigd via affichage, advertenties, radiospot, televisie, website Zeppe & Zikki en bestaat uit een online enquête en schiftingsvraag 

Om te kunnen deelnemen dient er op de website www.zeppezikki.be naast de persoonsgegevens ook een vragenlijst ingevuld te worden. Per e-mailadres kan je maximaal een tweede maal deelnemen aan de hand van de code die vermeld wordt op de kanskaarten die zullen verspreid worden bij de deelnemende gemeenten, bakkers…

De winnaars worden ten laatste op 1/03/2015 gecontacteerd. Zij ontvangen op dat ogenblik een bericht via e-mail of telefoon…

 6. Algemene bepalingen

– Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.zeppezikki.be of kan aangevraagd worden bij MEDIALAAN, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.  Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren en vergezeld zijn van een aan zichzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde omslag.

– Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

– Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

– De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

-MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

– In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd Zeppe & Zikki / MEDIALAAN.

– Persoonlijke gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. 

– De antwoorden van deelnemers op de enquête worden anoniem verwerkt en worden nooit verder gebruikt zonder expliciete toestemming van de deelnemer.

– Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, meldt MEDIALAAN dat deze persoonlijke gegevens worden opgenomen in het bestand van Zeppe & Zikki, tenzij hierover tegenbericht ontvangen wordt via e-mail te sturen naar info@zeppezikki.be.

– Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator

– Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

 

– MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.

Delen
Delen