Specifiek wedstrijdreglement afficheactie ‘Iedereen paraat voor een veilige straat’

Specifiek wedstrijdreglement afficheactie ‘Iedereen paraat voor een veilige straat’

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij nv, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Iedereen paraat voor een veilige straat”

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Periode

De wedstrijd loopt van 31/10/2013 11u00 tot en met 31/12/2013 23u59

3. Wie kan deelnemen ?

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon met uitzondering van:

- de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij en haar gelieerde vennootschappen,
- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
- de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Per adres kan maximum één prijs gewonnen worden.

De deelnemer engageert zich om de Zeppe & Zikki affiche ‘Iedereen paraat voor een veilige straat’ effectief op te hangen op het in het wedstrijdformulier door hem opgegeven adres tot en met 31/12/2013.  Indien het adres door de organisatie wordt bezocht en blijkt dat de affiche niet ophangt, kan dit aanleiding geven tot uitsluiting van het winnen van een prijs.

4. De prijzen

De 25 deelnemers die zich via de online inschrijvingsfiche verbonden hebben de Zeppe & Zikki affiche te hebben opgehangen én de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst benaderden winnen een waardebon ter waarde van  € 400 voor Center Parcs. Indien de waarde van het door de winnaar geboekte verblijf hoger is dan deze vermeld op de waardebon dient het surplus door de winnaar zelf gedragen te worden. De waardebon is niet geldig voor boekingen tijdens het hoogseizoen en tijdens de schoolvakanties in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, niet bruikbaar voor last minute boekingen en enkel geldig voor de vakantieparken in België, Nederland en Duitsland. De 250 volgende winnaars winnen een troostprijs uit het Zeppe & Zikki productgamma. In geval van een ex aequo wordt als winnaar aangeduid diegene die de schiftingsvraag het eerst heeft beantwoord.

De (verkoops)voorwaarden van Center Parcs zijn van toepassing. Ingeval er een afhaalperiode wordt vermeld en deze is verstreken op het ogenblik dat de winnaar zijn prijs opvraagt, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of een andere vergoeding.

Winnaars worden persoonlijk verwittigd en dienen hun prijs af te halen bij de Vlaamse Media Maatschappij, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde of kunnen er voor kiezen om hun prijs op eigen verantwoordelijkheid te laten versturen.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

Levenslijn - de Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

Levenslijn – de Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

De actie wordt aangekondigd via tv- en radiospots, advertenties, websites en e-mailing.  De affiches worden verspreid via winkels, scholen, gemeenten en kunnen gratis gedownload worden via www.zeppezikki.be.  Zowel kleuren- als zwart/wit versies zijn geldig.

Start: 31/10/2013 11u00

Einde: 31/12/2013 23u59

Om te kunnen deelnemen dient er op de website www.zeppezikki.be naast een engagementsverklaring en de persoonsgegevens ook een antwoord op de schiftingsvraag te worden gegeven.

De winnaars worden ten laatste op 10/01/2014 gecontacteerd. Zij ontvangen op dat ogenblik een bericht.

6. Algemene bepalingen

- Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.zeppezikki.be of kan aangevraagd worden bij Levenslijn, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.  Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren en vergezeld zijn van een aan zichzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde omslag.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

-Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. Levenslijn- Vlaamse Media Maatschappij  kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. Levenslijn kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

- De deelnemers geven de organisatoren en sponsors van deze actie de toestemming om hun persoonlijke gegevens voor publicitaire, wervings-, en communicatiedoeleinden te gebruiken en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, meldt Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij dat deze persoonlijke gegevens worden opgenomen in het bestand van Levenslijn, tenzij hierover tegenbericht ontvangen wordt via e-mail te sturen naar info@levenslijn.be.

- Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- Levenslijn – Vlaamse Media Maatschappij kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.