Specifiek wedstrijdreglement actie 'De Zeppe & Zikki fietsquiz 2019'

1. Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door MEDIALAAN NV, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde (hierna MEDIALAAN).

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd “De Grote Zeppe & Zikki fietsquiz”

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Periode

De wedstrijd bestaat uit 7 vragen en start op 28/05/2019, om 20u00, en eindigt op 15/08/2019, om 23u59 zoals vermeld toegelicht in punt 5.

3. Wie kan deelnemen ?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon woonachtig in België en minimum 18 jaar oud met uitzondering van:

-              de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

-              elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

-              de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

Per deelnemer kan maximum één prijs per zes maanden gewonnen worden. Een winnaar van een prijs van een wedstrijd die (mede) georganiseerd wordt door de MEDIALAAN, is dan ook voor een termijn van zes maanden na bevestiging van het winnen van een prijs uitgesloten van deelname aan een andere wedstrijd (mede) georganiseerd door MEDIALAAN. Indien ondanks het verbod toch wordt deelgenomen tijdens deze periode, zal deze deelname als ongeldig beschouwd worden en zal een eventueel gewonnen prijs niet toegekend worden.

MEDIALAAN kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door MEDIALAAN voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

 

4. De prijzen

Er zijn in totaal 10 prijzen te winnen:  5 Minervafietsen en 5 (fiets)verblijven bij Center Parcs.

Voor de 5  te winnen verblijven bij Center Parcs gelden volgende voorwaarden:

·        gratis verblijf in een 4 of 6-persoons Comfort cottage; 

·        in een park van Center Parcs in België, Nederland (excl. Het park Sandur) of Duitsland (exclusief het park Allgau);

·        het verblijf bestaat uit een midweek (4 nachten, aankomst maandag 15u tot vrijdag 10u)of een weekend (3 nachten, aankomst vrijdag 15u tot maandag 10u);

·        boekingen voor feestdagen en vakantieperiodes zijn uitgesloten.

 

De 5 winnaars van een Minervafiets zullen kunnen kiezen uit een aanbod dat hen zal voorgesteld worden (vb. kinder-, vrouwen-, mannenfiets,..) wel beperkt tot een waarde van maximum van €800. Indien gekozen wordt voor een model waarvan de prijs lager is dan het voormelde maximum kan de winnaar geen aanspraak maken op het saldo, indien de gekozen fiets duurder is dan het voormelde maximum dient de winnaar het verschil zelf bij te passen.

De winnaars zullen de bij inschrijving gekozen prijs kunnen krijgen naar gelang beschikbaarheid voor zover deze nog niet door een winnaar met betere score werd gekozen.

De (verkoops)voorwaarden van Center Parcs (https://www.centerparcs.be/be-vl/algemene-verkoopvoorwaarden_ms) en de Minerva fietsproducent en/of -verdeler zijn van toepassing. In geval de waardebon een vervaldatum vermeldt en deze is verstreken op het ogenblik dat de winnaar zijn prijs opvraagt, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of een andere vergoeding.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.

De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb e-bay) of ingeruild worden voor een som geld. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar(s).

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd wordt aangekondigd via radio, televisie en online communicatie en bestaat uit een online quiz van 7 vragen en een schiftingsvraag.

De deelnemers dienen het inschrijvingsformulier volledig en correct in te vullen, hun keuze te maken tussen een fiets of verblijf ingeval hij/zij winnaar zou zijn en de vragen én schiftingsvraag te beantwoorden.

De winnaars worden bepaald op basis van een rangschikking namelijk de 10 deelnemers die de 7 vragen correct hebben beantwoord en de schiftingsvraag correct of het dichtst benaderden worden aangeduid als winnaar. In geval van een ex aequo wordt als winnaar aangeduid diegene die de vragen het snelst heeft beantwoord.

De winnaars krijgen ten laatste op 15/09/2019 bericht via het e-mailadres dat bij inschrijving werd ingevuld. Indien hier niet op gereageerd wordt binnen 2 dagen vervalt het recht op de prijs en heeft hij/zij geen recht op enige compensatie. De prijs zal dan aan de volgende in de rangschikking worden toegekend.

 

6. Algemene bepalingen

- Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.zeppezikki.be of kan aangevraagd worden bij Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.  Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren en vergezeld zijn van een aan zichzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde omslag.

- Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

- Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

- De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de wedstrijd en de organisatoren.

- MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

- In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.

- Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

-- De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

- Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.

- MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.