Specifiek wedstrijdreglement najaarscampagne 'Goede voornemens voor een veiliger verkeer in 2018'

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

1. Organisatie

 

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door Zeppe & Zikki – MEDIALAAN nv, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

 

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Goede voornemens voor een veiliger verkeer in 2018”.

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben de specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Periode

 

De wedstrijd start op 15 december 2017 om 01:00 uur en eindigt op 31 januari 2018 om 23:59 uur.

 

3. Wie kan deelnemen?

 

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Per deelnemer kan maximum per e-mailadres één prijs gewonnen worden.

4. Welke prijzen geven we weg?

 

Volgende prijzen worden toegekend:

 

10 Center Parcs tickets goed voor een verblijf in een comfort vakantiehuis voor 4 personen t.w.v. € 509 / verblijf 
50 Zeppe & Zikki luisterboeken t.w.v. 10,00 i.p.v. 17,95 euro

De 10 deelnemers die het deelnemingsformulier hebben ingevuld, de vraag hebben beantwoord en de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst benaderden winnen een verblijf in een comfort vakantiehuis voor 4 personen in Center Parcs t.w.v. € 509 . De bonnen zijn geldig voor zowel midweek als in het weekend. Dit zonder de gratis activiteiten of gratis voorkeursligging. Indien de waarde van het door de winnaar geboekte verblijf hoger is dan deze vermeld op de waardebon dient het surplus door de winnaar zelf gedragen te worden. De bonnen zijn 1 jaar geldig na uitgifte en enkel binnen de parken in België, Nederland en Duitsland. De bon is niet geldig voor boekingen tijdens schoolvakanties of feestdagen. Niet alleen de schoolvakanties in België, ook deze in Nederland en Duitsland zijn uitgesloten. 

 

De (verkoops)voorwaarden van Center Parcs zijn van toepassing. Ingeval er een geldigheidsperiode wordt vermeld en deze is verstreken op het ogenblik dat de winnaar zijn prijs opvraagt, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of een andere vergoeding.

 

De 50 volgende winnaars winnen een Zeppe & Zikki luisterboek. In geval van ex aequo wordt als winnaar aangeduid diegene die de schiftingsvraag het eerst heeft beantwoord.

 

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijzen  zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

5. Verloop van de wedstrijd


De wedstrijd wordt aangekondigd vanaf 15 december 2017 via Facebook, advertenties, de Zeppe & Zikki website, e-mailing en op antenne. 

 

Om te kunnen deelnemen dienen er op de website zeppezikki.be of de Facebook pagina van Zeppe & Zikki naast de persoonsgegevens ook één vraag en een schiftingsvraag beantwoord te worden.

 

De winnaars worden ten laatste op 15 februari 2018 gecontacteerd. Zij ontvangen op dat ogenblik een bericht via e-mail. Indien op dit bericht binnen de twee dagen niet wordt gereageerd, vervalt het recht op de gewonnen prijs en kan er geen aanspraak gemaakt worden op een alternatief of enige vergoeding. Een andere winnaar zal worden aangeduid. 

6. Algemene bepalingen

 

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.zeppezikki.be of kan aangevraagd worden bij MEDIALAAN, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.  Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren en vergezeld zijn van een aan zichzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde omslag.

 

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de binde nde en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd Zeppe & Zikki / MEDIALAAN.

Persoonlijke gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. MEDIALAAN kan de gegevens gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten.

De antwoorden van deelnemers op de enquête worden anoniem verwerkt en worden nooit verder gebruikt zonder expliciete toestemming van de deelnemer.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, meldt MEDIALAAN dat deze persoonlijke gegevens worden opgenomen in het bestand van Zeppe & Zikki, tenzij hierover tegenbericht ontvangen wordt via e-mail te sturen naar info@zeppezikki.be.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen