Specifiek wedstrijdreglement 'Zomeragenda Zeppe & Zikki 2018'

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Organisatie

De wedstrijd rond de actie wordt georganiseerd door MEDIALAAN nv/ Zeppe & Zikki – MEDIALAAN nv, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.

Dit reglement legt de bijzondere deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd rond de actie “Zomeragenda Zeppe & Zikki 2018".

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben de specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Periode

De wedstrijd start op 30 april 2018, 17:30 uur, en eindigt op 10 juni 2018 om 23:59 uur.

3. Wie kan deelnemen?

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen met uitzondering van:

- de personeelsleden en de bestuurders van MEDIALAAN en haar gelieerde vennootschappen,

- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,

- de gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten

natuurlijke personen.

 

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. MEDIALAAN houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door MEDIALAAN opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Per deelnemer kan maximum per e-mailadres één prijs gewonnen worden.

4. Welke prijzen geven we weg?

In totaal kunnen 25 duotickets Kinepolis gewonnen worden.

De 25 deelnemers die het deelnemingsformulier hebben ingevuld, de vraag en de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst benaderden winnen elk 1 duoticket.

De (verkoops)voorwaarden van Kinepolis zijn van toepassing. Ingeval de geldigheidsduur van het duoticket vervallen is, kan de winnaar niet langer aanspraak maken op de prijs of enige andere vergoeding.

De prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. De prijzen  zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend. De prijs kan niet afgestaan, te koop aangeboden (vb. e-bay) of ingeruild worden voor een som geld.

MEDIALAAN maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks met de prijs verband houdt.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan MEDIALAAN niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan MEDIALAAN eveneens niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

 

5. Verloop van de wedstrijd

Deze wedstrijd wordt vanaf 30 april 2018 online aangekondigd via de website en de Facebookpagina van Zeppe & Zikki en bestaat uit een online formulier dat ze moeten invullen en een schiftingsvraag.

Om te kunnen deelnemen dienen er op de website zeppezikki.be of de Facebook pagina van Zeppe & Zikki naast de persoonsgegevens ook één wedstrijdvraag en een schiftingsvraag beantwoord te worden.

De winnaars worden ten laatste op 12 juni 2018 gecontacteerd. Zij ontvangen op dat ogenblik een bericht via e-mail.

6. Algemene bepalingen

Het reglement van deze wedstrijd is terug te vinden op de website www.zeppezikki.be of kan aangevraagd worden bij MEDIALAAN, Medialaan 1, 1800 Vilvoorde.  Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren en vergezeld zijn van een aan zichzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde omslag.

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. de wedstrijd en de organisatoren.

MEDIALAAN kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of geannuleerd. MEDIALAAN kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (uitvallen van een deel van het netwerk, …) waardoor niet kan worden deelgenomen.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Zeppe & Zikki / MEDIALAAN.

De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Zeppe & Zikki/MEDIALAAN de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en over soortgelijke producten en diensten van Zeppe & Zikki/MEDIALAAN. Deze verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van MEDIALAAN. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op http://medialaan.be/privacy.

Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de deelnemers het volledige wedstrijdreglement.

MEDIALAAN kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.